Medialne Mazowsze to niekomercyjny projekt służący z jednej strony promocji województwa mazowieckiego jako atrakcyjnego regionu dla firm medialnych z całego świata, z drugiej zaś promocji przedsiębiorczości i dobrych praktyk wśród ludzi chcących założyć bądź rozwinąć biznes w sektorze nowych mediów.

Projekt składa się z trzech działań:

 • organizacji w listopadzie 2014 r. targów branży medialnej wraz z imprezami towarzysz?cymi,
 • ujednolicenia oferty mazowieckich firm z bran?y medialnej dla kontrahentów w postaci serwisu internetowego, aplikacji mobilnej i drukowanego katalogu,
 • produkcji cyklu krótkich filmów prezentuj?cych region przez mi?dzynarodow? grup? studentów szkó? filmowych (Mazovian Film Tour).
 1. Targi Medialne Mazowsze 
  Targi Medialne Mazowsze b?d? pierwsz? imprez? wystawiennicz? bran?y medialnej w województwie mazowieckim. Organizowane w Warszawskiej Szkole Filmowej, jednej z trzech wy?szych uczelni filmowych w Polsce, a jedynej na Mazowszu, skupi? w jednym miejscu start-up’y z bran?y nowych mediów, producentów filmowych i gier komputerowych, firmy ?wiadcz?ce us?ugi z zakresu produkcji i postprodukcji obrazu i d?wi?ku, agencje interaktywne, producentów oprogramowania oraz instytucje publiczne promuj?ce region i przedsi?biorczo??. Targi maj? s?u?y? prezentacji us?ug i produktów oferowanych przez firmy z bran?y medialnej dzia?aj?cych na Mazowszu oraz ukazanie regionu jako obszaru przyjaznego dla przedsi?biorczo?ci. Targom b?d? towarzyszy? panele, warsztaty i prezentacje prowadzone przez przedstawicieli instytucji publicznych i biznesu. W dba?o?ci o atrakcyjn? i urozmaicon? ofert? wydarzenia zaplanowali?my tak?e casting do filmu, pokazy filmów oraz mo?liwo?? dostania sta?u w firmach, które wystawi? si? podczas targów Medialne Mazowsze.


 2. Ujednolicenie oferty mazowieckich firm z bran?y medialnej 
  W ramach projektu Medialne Mazowsze powstanie komplet narz?dzi u?atwiaj?cy kontrahentom, tak?e zagranicznym, nawi?zywanie kontaktów z przedstawicielami mazowieckich firm z bran?y medialnej. S?u?y? temu b?d? trzy instrumenty: - dwuj?zyczny serwis internetowy zawieraj?cy: spis mazowieckich firm z bran?y medialnej, wykaz atrakcyjnych lokacji naturalnych i najciekawszych turystycznych obiektów w formie interaktywnej mapy, przewodnik po Mazowszu w wersji elektronicznej, - aplikacja mobilna (na platformy Android i OS) z bogat? baz? informacji o mazowieckich firmach z bran?y medialnej, - drukowany katalog w j?zyku angielskim z informacj? o Mazowszu dostosowany do potrzeb zagranicznych klientów z bran?y medialnej, dystrybuowany dzi?ki wspó?pracy Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na wa?nych mi?dzynarodowych festiwalach i targach filmowych.

 3. Mazovian Film Tour 
  W ramach Mazovian Film Tour 6 re?yserów i operatorów z 5 europejskich szkół filmowych spędzi razem tydzie? obje?d?aj?c najbardziej atrakcyjne miejsca Mazowsza i zrealizuje krótkie reporta?owe formy filmowe wed?ug za?o?onego scenariusza. W rezultacie powstanie cykl filmów, które zostan? nast?pnie zmontowane w Warszawskiej Szkole Filmowej i zaprezentowane w ramach targów.